preskoči na sadržaj

Osnovna škola Nikole Andrića

Login
 
Anketa
U nastavi na daljinu:

Raspored zvonjenja

PRVA SMJENA
Sat Vrijeme
1. 7:45 - 8:25
2. 8:30 - 9:10
Užina razredne nastave
3. 9:20 - 10:00
Užina predmetne nastave
4. 10:10 - 10:50
5. 10:55 - 11:35
6. 11:40 - 12:20
7. 12:25 - 13:05
8. 13:10 - 13:50
 
DRUGA SMJENA
Sat Vrijeme
1. 13:30 - 14:10
2. 14:15 - 14:55
Užina razredne nastave
3. 15:05-15:45
Užina predmetne nastave
4. 15:55 - 16:35
5. 16:40 - 17:20
6. 17:25 - 18:05
7. 18:10 - 18:50
8. 18:55 - 19:35
Tražilica

Kalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

vijesti
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice
Milenko Šljukić / datum: 17. 6. 2020. 11:47

17.6.2020.

 

Poštovani,

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice objavljen je u Narodnim novinama broj 69/2020.

Tekst natječaja u privitku.


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima natječaja objavljenim 17.2.2020. godine
Milenko Šljukić / datum: 1. 4. 2020. 13:37

[OPŠIRNIJE]Poziv za USMENO testiranje za radno mjesto učitelja/ice informatike na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
Milenko Šljukić / datum: 12. 3. 2020. 13:08

[OPŠIRNIJE]Poziv za testiranje za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture na određeno, nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno
Milenko Šljukić / datum: 10. 3. 2020. 14:13

[OPŠIRNIJE]Poziv za testiranje za radno mjesto učitelja/ice informatike na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
Milenko Šljukić / datum: 10. 3. 2020. 14:11

[OPŠIRNIJE]Odluka o poništaju natječaja
Milenko Šljukić / datum: 5. 3. 2020. 12:34

[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto učitelja fizike, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu
Milenko Šljukić / datum: 17. 2. 2020. 15:24

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA             

Voćarska 1, 32000 Vukovar

KLASA: 112-01/20-01/14

URBROJ: 2188/02-83-20-1

Vukovar, 17. veljače 2020. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar, raspisuje

 

           

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

1.   Učitelj/ica fizike  – jedan izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme

                                       8 sati tjedno, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu

                                                                       

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19).

Dodatni posebni uvjeti: poznavanje srpskog jezika i ćiričnog pisma sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN br. 52/00 i 56/00).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, dokaz o poznavanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci), elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.

U prijavi je potrebno navesti točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.    

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 13/03. i 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju sve uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju koje će se provesti sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://os-nandrica-vu.skole.hr/upload/os-nandrica-vu/images/static3/770/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.doc

Obavijest o načinu procjene odnosno testiranja, području procjene odnosno testiranja, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za procjenu odnosno testiranje, lista kandidata pozvanih na procjenu odnosno testiranje te mjesto i vrijeme održavanja procjene odnosno testiranja objavit će se na mrežnoj stranici škole najmanje 5 dana prije održavanja istoga.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Nikole Andrića, Vukovar da njegove osobne podatke prikuplja, odnosno obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 17.2.2020. godine i traje do 25.2.2020. godine.

 

Prijave slati na adresu:

Osnovna škola Nikole Andrića

32000 Vukovar, Voćarska 1, s naznakom: “ZA NATJEČAJ”

 

S poštovanjem,   

 

 

 

                                                           Ravnateljica:

                                                                                    Josipa Kotromanović Sauka


[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto tehničke kulture, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno
Milenko Šljukić / datum: 17. 2. 2020. 15:16

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA             

Voćarska 1, 32000 Vukovar

KLASA: 112-01/20-01/13

URBROJ: 2188/02-83-20-1

Vukovar, 17. veljače 2020. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar, raspisuje

 

           

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

1.   Učitelj/ica tehničke kulture  – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno

                                                

                                                                       

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci), elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.

U prijavi je potrebno navesti točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.    

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 13/03. i 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju sve uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju koje će se provesti sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://os-nandrica-vu.skole.hr/upload/os-nandrica-vu/images/static3/770/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.doc

Obavijest o načinu procjene odnosno testiranja, području procjene odnosno testiranja, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za procjenu odnosno testiranje, lista kandidata pozvanih na procjenu odnosno testiranje te mjesto i vrijeme održavanja procjene odnosno testiranja objavit će se na mrežnoj stranici škole najmanje 5 dana prije održavanja istoga.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Nikole Andrića, Vukovar da njegove osobne podatke prikuplja, odnosno obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 17.2.2020. godine i traje do 25.2.2020. godine.

 

Prijave slati na adresu:

Osnovna škola Nikole Andrića

32000 Vukovar, Voćarska 1, s naznakom: “ZA NATJEČAJ”

 

S poštovanjem,   

 

 

 

                                                           Ravnateljica:

                                                                                    Josipa Kotromanović Sauka


[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto učitelja informatike, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
Milenko Šljukić / datum: 17. 2. 2020. 15:14

[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto učitelja informatike, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno
Milenko Šljukić / datum: 17. 2. 2020. 15:10

[OPŠIRNIJE]Zaključci s 30. sjednice Školskog odbora
Milenko Šljukić / datum: 31. 1. 2020. 13:41

[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima natječaja objavljenim 11. prosinca 2019. godine
Milenko Šljukić / datum: 31. 1. 2020. 13:32

[OPŠIRNIJE]Rezultati pismenog testiranja i poziv za testiranje - radno mjesto tajnika na puno, neodređeno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 15. 1. 2020. 14:03

[OPŠIRNIJE]Rezultati pismenog testiranja i poziv za testiranje - radno mjesto učitelj/ica geografije, jedan izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, nastava na srpskom jeziku i pismu
Milenko Šljukić / datum: 15. 1. 2020. 13:30

[OPŠIRNIJE]Rezultati pismenog testiranja i poziv za testiranje - radno mjesto stručni suradnik pedagog na puno, određeno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 15. 1. 2020. 13:25

[OPŠIRNIJE]Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora
Milenko Šljukić / datum: 9. 1. 2020. 13:25

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - stručni suradnik pedagog na puno, određeno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 8. 1. 2020. 14:52

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - tajnik/ca škole na puno, neodređeno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 8. 1. 2020. 14:48

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - učitelj/ica geografije, na neodređeno nepuno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 8. 1. 2020. 14:36

[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru ponude za nabavu pekarskih proizvoda
Milenko Šljukić / datum: 3. 1. 2020. 10:42

[OPŠIRNIJE]Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - pekarski proizvodi
Milenko Šljukić / datum: 19. 12. 2019. 12:45

[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima natječaja objavljenim 29. listopada 2019. godine
Milenko Šljukić / datum: 13. 12. 2019. 11:23

[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ica geografije, jedan izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, nastava na srpskom jeziku i pismu
Milenko Šljukić / datum: 11. 12. 2019. 11:06

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta tajnik/ca škole - jedan izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 11. 12. 2019. 11:03

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta stručni suradnik pedagog - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 11. 12. 2019. 10:58

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]Rezultati usmenog testiranja i rang lista kandidata - učitelj/ica fizike
Milenko Šljukić / datum: 28. 11. 2019. 13:10

[OPŠIRNIJE]Rezultati usmenog testiranja i rang lista kandidata - učitelj/ica likovne kulture, nastava na srpskom jeziku i pismu
Milenko Šljukić / datum: 28. 11. 2019. 13:09

[OPŠIRNIJE]Rezultati usmenog testiranja i rang lista kandidata - učitelj/ica likovne kulture
Milenko Šljukić / datum: 28. 11. 2019. 13:06

[OPŠIRNIJE]Rezultati usmenog testiranja i rang lista kandidata - učitelj/ica matematike, nastava na srpskom jeziku i pismu
Milenko Šljukić / datum: 28. 11. 2019. 13:04

[OPŠIRNIJE]Rezultati usmenog testiranja i rang lista kandidata - učitelj/ica informatike
Milenko Šljukić / datum: 28. 11. 2019. 13:03

[OPŠIRNIJE]Rezultati usmenog testiranja i rang lista kandidata - učitelj/ica matematike
Milenko Šljukić / datum: 28. 11. 2019. 13:01

[OPŠIRNIJE]Rezultati usmenog testiranja i rang lista kandidata - spremač/ica
Milenko Šljukić / datum: 28. 11. 2019. 12:58

[OPŠIRNIJE]Rezultat pisanog testiranja i poziv na razgovor za radno mjesto spremač/ica
Milenko Šljukić / datum: 26. 11. 2019. 13:26

[OPŠIRNIJE]Rezultat pisanog testiranja i poziv na razgovor za radno mjesto učitelj/ica matematike
Milenko Šljukić / datum: 26. 11. 2019. 13:25

[OPŠIRNIJE]Rezultat pisanog testiranja i poziv na razgovor za radno mjesto učitelj/ica matematike u nastavi na srpskom jeziku pismu
Milenko Šljukić / datum: 26. 11. 2019. 13:23

[OPŠIRNIJE]Rezultat pisanog testiranja i poziv na razgovor za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture
Milenko Šljukić / datum: 26. 11. 2019. 13:22

[OPŠIRNIJE]Rezultat pisanog testiranja i poziv na razgovor za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture u nastavi na srpskom jeziku pismu
Milenko Šljukić / datum: 26. 11. 2019. 13:20

[OPŠIRNIJE]Rezultat pisanog testiranja i poziv na razgovor za radno mjesto učitelj/ica informatike
Milenko Šljukić / datum: 26. 11. 2019. 13:18

[OPŠIRNIJE]Rezultat pisanog testiranja i poziv na razgovor za radno mjesto učitelj/ica fizike
Milenko Šljukić / datum: 26. 11. 2019. 13:15

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - Učitelj/ica matematike na neodređeno, puno radno vrijeme, nastava na srpskom jeziku i pismu
Milenko Šljukić / datum: 20. 11. 2019. 13:12

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - Učitelj/ica likovne kulture na neodređeno, nepuno radno vrijeme, nastava na srpskom jeziku i pismu
Milenko Šljukić / datum: 20. 11. 2019. 13:09

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - Učitelj/ica likovne kulture na neodređeno, nepuno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 20. 11. 2019. 13:08

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - Učitelj/ica matematike – jedan izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 20. 11. 2019. 13:07

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - Učitelj/ica fizike na određeno, nepuno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 20. 11. 2019. 13:06

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - Učitelj/ica informatike na neodređeno, nepuno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 20. 11. 2019. 13:05

[OPŠIRNIJE]Poziv na pismeno testiranje - spremač/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme
Milenko Šljukić / datum: 20. 11. 2019. 13:04

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Milenko Šljukić / datum: 29. 10. 2019. 15:50

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Milenko Šljukić / datum: 29. 10. 2019. 15:46

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Milenko Šljukić / datum: 29. 10. 2019. 15:44

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima prijavljenim na javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Nikole Andrića, Vukovar
Milenko Šljukić / datum: 20. 9. 2019. 14:22

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Nikole Andrića, Vukovar
Milenko Šljukić / datum: 9. 9. 2019. 09:05

[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto spremač/ica
Milenko Šljukić / datum: 3. 7. 2019. 12:41

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Milenko Šljukić / datum: 13. 5. 2019. 16:28

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva
Milenko Šljukić / datum: 13. 5. 2019. 16:25

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA o odabiru ponude za nabavu usluge tjelesne zaštite
Milenko Šljukić / datum: 10. 5. 2019. 08:51

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Milenko Šljukić / datum: 10. 5. 2019. 08:45

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA DOSTAVU PONUDE usluge tjelesne zaštite
Milenko Šljukić / datum: 17. 4. 2019. 09:35

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Milenko Šljukić / datum: 12. 4. 2019. 12:58

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto učitelj/ica matematike
Milenko Šljukić / datum: 8. 4. 2019. 12:30

[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/icu matematika
Milenko Šljukić / datum: 18. 3. 2019. 15:15

Rok za prijavu je istekao.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju